ATSOL – Uusiutuvaa energiaa turvesoilta ja pelloilta -hanke

Toteutusaika:  1.1.2024 – 31.12.2025

Hankkeen tiivistelmä:
ATSOL-hanke keskittyy uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla, hyödyntäen alueen turvesoita, soranottoalueita ja huonosti tuottavia peltolohkoja aurinko- ja vetyenergian tuotantoon. Tavoitteena on edistää alueen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, selvittämällä uusiokäyttöön soveltuvien alueiden mahdollisuuksia ja haasteita, tukien Suomen matkaa kohti hiilineutraaliutta. Hanke on suunnattu aurinko- ja vetyenergian, sekä käytöstä poistuvien tai poistuneiden maa-alueiden hyödyntämisestä kiinnostuneille mikro- ja pk-yritykset, maanomistajille, tutkimus- ja kehityslaitoksille sekä heidän sidosryhmilleen.

Toimenpiteet:  
ATSOL-hankkeen toimenpiteet keskittyvät useisiin avainalueisiin energiantuotannon kehittämiseksi. Hankkeessa tunnistetaan ja kartoitetaan potentiaaliset alueet aurinko- ja vetyenergian tuotantoon, keskittyen erityisesti käytöstä poistuviin turvesoihin, soranottoalueisiin ja huonosti tuottaviin peltolohkoihin niin sanottuihin joutumaa-alueisiin.

Kartoituksen jälkeen suoritetaan teknis-taloudellisia selvityksiä valittujen alueiden soveltuvuudesta uusiutuvan energian tuotantoon, mukaan lukien investointien arviointi ja energiantuotantopotentiaalin laskenta. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten maanomistajien, yritysten ja sidosryhmien kanssa, tavoitteena luoda kumppanuuksia ja edistää alueellista sitoutumista uusiutuvan energian tuotantoon.

Lisäksi ATSOL-hankkeessa edistetään innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa ja parhaiden käytäntöjen jakamista aurinko- ja vetyenergian tuotannossa. Hankkeessa tuotetaan teknologiademonstraatioitaa, jotka osoittavat miten paikkatietoaineistoja, drooniteknologiaa ja robotiikkaa voidaan hyödyntää maa-alueiden kartoittamisessa, voimaloiden etävalvonnassa, kulunvalvonnassa ja käynnissäpidossa.

Hankkeessa tuotetaan kauppallistamisen ja liiketoimintamallien mahdollisuuksista raportti, joka tukee yrityksiä uuden liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä energiasiirtymän yhteydessä. Raportti tukee samalla Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta. Hankkeen tulokset ja oppimiskokemukset jaetaan laajasti, jotta ne voivat hyödyttää muita alueita ja toimijoita ympäri Suomen.

Tavoitteet: 
Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Pohjois-Pohjanmaan alueella tuotantokäytöstä poistuvia alueita kuten turvesoita, soranottoalueita ja huonosti tuottavia peltolohkoja voidaan hyödyntää uusutuvan energian tuotannossa. Hanke keskittyy erityisesti aurinko- ja vetyenergian tuotantoon. Hankkeessa selvitetään, millaisia vaatimuksia laajamittainen alueiden hyödyntäminen vaatii ja toisaalta millaisia mahdollisuuksia se avaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden tuotannolle alueella. Uusiutuvan energian hyödyntäminen tukee myös alueen energiaomavaraisuuden rakentamista sekä huoltovarmuutta energiantuotannon osalta.

Kustannukset ja rahoitus:
Ryhmähankkeen EU-rahoituksen osuus 328 234 €, josta 143 940€ kohdistuu Ylivieskan kaupungille ja Ylivieskan kaupungin osuuteen kuuluu lisäksi 35 986 euron kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuus.

Ryhmähankkeen toteuttajat: 
Hankkeen päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Ylivieskan kaupunki.

Ylivieskan kaupunki Elinvoimapalvelut
Projektipäällikkö
Janne Keränen
janne.keranen@ylivieska.fi
puhelin 040 768 5857

Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö
Kehitysinsinööri
Pauliina Mattila
pauliina.mattila@centria.fi
puhelin 044 449 2631

Jaa sosiaalisessa mediassa: