Yritysten ilmastokysely: Moni yritys tekee jo ilmastotoimia, mutta lisää tietoa ilmastoasioista kaivataan

Millä tavoin ylivieskalaiset yritykset suhtautuvat ilmastonmuutokseen? Millaisia toiveita yrityksillä on Ylivieskan kaupungin ilmastotyötä kohtaan? Muun muassa näitä asioita selvitettiin yrityksille suunnatussa ilmastokyselyssä.

Kyselyn toteutti Tyrsky-Konsultointi Oy kevään 2024 aikana SOPIVA-hankkeen toimesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 71 ylivieskalaista yritystoimijaa. Vastanneista yrityksistä valtaosa (80%) oli mikroyrityksiä, mutta mukana oli myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä muutama suuryritys. Eniten vastauksia tuli palvelualojen, kaupan alan sekä rakennusalan yrityksiltä. Alla avattuna kyselyn tuloksia.

Yritykset kokevat tuntevansa ilmastonmuutoksen vaikutukset hyvin, mutta ilmastotoimien tärkeys jakaa mielipiteitä

Kyselyn tulosten perusteella ilmastonmuutoksen vaikutukset arvioitiin tunnettavan yrityksissä hyvin, kun taas sopeutuminen oli vähemmän tuttu aihepiiri. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vielä melko uusi aihe ilmastokeskustelussa, joten on ymmärrettävää, että aihe ei ole vielä kovin tunnettu. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan keinoja ja tapoja, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin (esim. sään ääri-ilmiöt).

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset koettiin tunnettavan hyvin, vaikutuksista liiketoimintaan ei oltu erityisen huolissaan. Tämä saattaa kertoa siitä, että yritykseen kohdistuvia vaikutuksia ja ilmastoriskejä ei välttämättä kuitenkaan ymmärretä vielä riittävän hyvin. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa myös yrityksiin, osan yrityksistä ollen haavoittuvampia vaikutuksille kuin toisten. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi omaisuusvahinkoina tai häiriöinä toimitusketjuissa.

Kuinka tärkeinä vastaajat pitivät ilmastotoimien tekemistä? Enemmistö vastaajista pitää yritysten ilmastotoimia tärkeinä, mutta ilmastoasiat ja ilmastotyö jakavat mielipiteitä. Suurin osa vastaajista suhtautuu ilmastoasioihin vähintäänkin neutraalisti, mutta pienellä vähemmistöllä on myös negatiivinen suhtautuminen ilmastoasioihin.

Moni yritys on jo tehnyt ilmastotoimia, mutta vasta harva vähentää päästöjä tavoitteellisesti

Kyselyssä selvitettiin myös yritysten tekemiä ilmastotoimia sekä tavoitteita ilmastoasioissa. Vastanneilla yrityksillä ei ole juurikaan päästövähennystavoitteita tai ilmastostrategioita. Esimerkiksi Kauppakamarin tekemässä yrityskyselyssä (2023) 36,5 prosenttia yrityksistä ilmoitti asettaneensa päästövähennystavoitteen, kun taas tässä kyselyssä päästövähennystavoite löytyi vain 15,5 prosentilta vastaajista. Toisaalta kyselyn vastaajista merkittävä enemmistö on mikroyrityksiä, mutta Kauppakamarin kyselyn mukaan mikroyrityksistäkin noin 20 prosenttia on asettanut tavoitteen, eli lukema on jonkin verran tämän kyselyn tuloksia korkeampi.

Yritysten toteuttamat ja suunnitteilla olevat ilmastotoimenpiteet painottuvat jätehuoltoon ja kierrätykseen, energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kuljetuksesta ja logistiikasta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen, sekä vähäpäästöisempien materiaalien ja raaka-aineiden käyttämiseen. Yli kolme neljännestä vastaajista oli tehnyt ilmastotoimia, ja moni ilmoitti tehneensä useita eri toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Ylivieskan kaupungilta toivotaan ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua sekä yritysneuvontaa ilmastoasioista

Kyselyssä kartoitettiin myös yritysten toiveita kaupungin ilmastotyötä kohtaan. Enemmistö vastaajista toivoo kaupungilta erityisesti ilmastokestävän toimintaympäristön kehittämistä kaavoituksen ja infrastruktuurin keinoin. Myös konkreettinen ilmastosuunnitelma ja yritysneuvonnan tarjoaminen ilmastoasioissa arvioitiin toivotuiksi toimenpiteiksi kaupungilta. Osa vastaajista toivoi myös osallistamista ilmastotyöhön.

Voidaan todeta, että ylivieskalaiset yritykset kokivat tuntevansa ilmastonmuutoksen vaikutukset hyvin, mutta tiedon tarpeitakin on edelleen. Viestinnän ja tiedon jakamisen avulla kaupunki voi motivoida yrityksiä ilmastotyöhön ja tuoda esiin myös monia hyötyjä, joita ilmastotyö tuo tullessaan. Ilmastoasioiden huomioiminen on myös vahvasti osa yrityksen kokonaisvaltaisempaa vastuullisuustyötä. Kaupungin rooli ilmastotyössä on myös erityisen tärkeä ja rooli korostuu nimenomaan infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittämisen kautta. Kehittämällä ilmastokestävää toimintaympäristöä ja varautumalla erilaisiin tulevaisuuden riskeihin, on yritystenkin helpompaa ja houkuttelevampaa suunnitella liiketoiminnan tulevaisuutta Ylivieskassa.

Kysely on osa SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on tukea Ylivieskan kaupungin sekä ylivieskalaisten toimijoiden työtä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin valmistautumisessa. Hankkeessa kehitetään yrityksille suunnattua vastuullisuusverkostotoimintaa ja vuonna 2025 on tulossa myös useita työpajoja, joissa tarjotaan tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, autetaan yrityksiä tunnistamaan ilmastoriskejä sekä kehitetään sopeutumisen toimenpiteitä.

Lisätietoja hankkeesta,

Projektipäällikkö Saara Repo

Puhelin: 040 753 3571

saara.repo@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa: